Primahälsa Hälsoundersökning

Pris 3 800 kr exkl. moms / anställd

Pris 2 000 kr exkl moms per företag för arbetsgivaråterkoppling av enkäten, vilket sker under ett personligt möte

Hälsoundersökning Prima Deluxe

 

Vår mest ingående hälsoundersökning. Utökad provtagning samt undersökningar, och även ett konditionstest.

 

Efter alla anställda har genomgått hälsoundersökningen får Du som arbetsgivare en personlig återkoppling och en rapport som visar hur dina medarbetare, på gruppnivå, sköter sin livsstil och hur de mår i sin personliga hälsa, samt hur de upplever sin arbetssituation och ledarskapet på arbetsplatsen. Utifrån detta kan sedan förbättringsområden identifieras och vi kan vid behov tillsammans skapa en plan för vidare arbete.

R

Läkarbesök

R

Livsstils- och arbetsplatsenkät med arbetsgivaråterkoppling

R

Blodtryck, EKG

R

Blodsocker (P-glukos) och långtidssocker (HbA1c)

R

Blodbild (blodstatus)

R

Sänka (SR)

R

Saltbalans (natrium, kalium, kalcium, magnesium)

R

Njurvärde (kreatinin)

R

Vitaminer och järnförråd (kobalamin, folsyra, ferritin)

R

Lever- och gallgångsvärden (ASAT, ALAT, ALP)

R

Ämnesomsättning (TSH, fritt T4, T3)

R

PSA erbjuds för män

R

Kolesterolvärden (totalkolesterol, LDL, HDL)

R

Vikt, längd, BMI, midjemått

R

Översiktlig lungfunktionsmätning (COPD6)

R

Urinsticka (tecken på njurskada m.m.)

R

Kroppsscanning

R

Syntest

R

Hörseltest

R

CDT erbjuds (alkoholmarkör, tas bara om den anställde godkänner)

R

Konditionsbedömning med submaximalt syreupptagningstest, som är en oberoende prediktor för hjärt-kärlsjukdom och framtida död

Inför Hälsoundersökning Prima Deluxe

p

För att Du ska få ut så mycket som möjligt av Din hälsoundersökning, är det viktigt att Du läser i genom hela denna informationstext.

Du har önskat att genomgå hälsoundersökning Prima på Prima Hälsa. Hälsoundersökningen består av fyra delar:

• Provtagning

Senast en vecka innan det planerade läkarbesöket behöver Du komma till oss för provtagning. Du är välkommen till vårt provtagningslaboratorium på vårdcentralen Primapraktiken, Nohabgatan 18e i Trollhättan, varje tisdag kl 14-17, och varje onsdag kl 14-16, för provtagning inför läkarbesöket.

• Konditionstest

Du kommer att få genomgå ett konditionstest hos vår samarbetspartner Prima Fysiocenter. Tid för konditionstest erhålls efter bokningen av hälsoundersökningen.

•Webbaserad livsstilsanalys

 I god tid innan planerat läkarbesök, kommer Du få ett mail med en länk till en webbaserad livsstilsenkät av din arbetsgivare.  Enkäten frågor om livsstil och hälsa, fysisk och psykisk arbetsmiljö samt ledarskapet på din arbetsplats. Det är viktigt att Du besvarar enkäten för att få ut så mycket som möjligt av hälsoundersökningen. 

 Om Du är arbetslös eller pensionär, eller om Du av annan anledning inte lönearbetar för stunden, kan Du ändå ha god nytta av Livsstilsprofilen, även om vissa av arbetsmiljöfrågorna då kan förefalla mindre relevanta.

 Om Din arbetsgivare har beställt hälsoundersökningen åt Dig får arbetsgivaren, efter att alla anställda svarat på enkäten, en samlad återkoppling på gruppnivå avseende frågorna i enkäten. Genom sådan kännedom, kan Din arbetsgivare göra tidiga insatser för att förhindra framtida sjukskrivningar och ohälsa hos personalen och hos Dig som anställd. Dock kommer inte arbetsgivaren kunna ta del av Dina individuella svar och Din personliga Livsstilsprofil.

• Läkarbesök

Under läkarbesöket, som tar cirka 20 min, undersöks hjärta och lungor, varefter vi fokuserar på relevanta områden som utfallit i livsstilsanalysen eller i proverna, eller om det är något särskilt Du själv funderar över.

Inför provtagningstillfället behöver Du ta ställning till om Du önskar få kontrollerat Ditt prostatavärde (PSA) om du är man. Du behöver ha bestämt Dig när Du kommer till vårt laboratorium för provtagning. Som hjälp för att ta ställning till detta, kan Du läsa mer om hypotyreos på 1177 Vårdguiden  och i Socialstyrelsens skrift “Om PSA-prov”.

Med hopp om att hälsoundersökningen skall ge Dig tankar om hur Du kan leva ännu hälsosammare, och hålla livet ut!

Forms och länkar för Patient